KLOKKENLUIDERSREGELING TENZING ACCOUNTANTS

Algemeen

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient een accountantsorganisatie te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Wij achten het van groot belang dat iedereen die dat wenst, zonder gevaar voor zijn rechtspositie, vermeende onregelmatigheden binnen of buiten onze organisatie aan de orde kan stellen. Deze regeling ziet erop dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
A handelingen die leiden tot strafbare feiten door onze organisatie of onze medewerkers;
B alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door onze organisatie of onze medewerkers;
C alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door onze organisatie of onze medewerkers;
D (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s danwel leidinggevenden;
E (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
F en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de kwaliteitsmanager in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, danwel klachten over het optreden van onze organisatie of onze medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Uiteraard kunt u in dat geval ook gebruik maken van de klachtenregeling die elders op deze website is opgenomen.

Procedure

1 Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
2 De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats door het sturen van een e-mail aan: jeanette@tenzingaccountants.nl.
3 Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
4 De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk 4 weken na de ontvangst van de melding.
5 Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk het management. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
6 Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de kwaliteitsmanager. Bij het informeren van het management en de kwaliteitsmanager als hiervoor bedoeld maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
7 De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
8 Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de kwaliteitsmanager met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het management van onze organisatie garandeert de medewerkers die op grond van deze regeling meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven, dat deze meldingen op geen enkele wijze van negatieve invloed zullen zijn op zijn of haar functioneren binnen onze organisatie dan wel op zijn of haar carrière.